هامستر دم دراز البرزی

نام علمی : Calomyscus elburzensisنام انگلیسی: Goodwin's Calomyscusنام فارسی: هامستر دم دراز البرزی
این گونه برای اولین بار در دگرماتی بجنورد واقع در استان خراسان شمالی شناسائی گردید . برخی از محققان آن را با نام ( C.mystax ) می شناسند . ولی در بررسی های اخیر انجام شده بر روی کرومزوم های ، اکثر محققان به این نتیجه رسیده اند که این حیوان گونه ای جداگانه است .هاسمتر دم دراز البرزی از نظر ظاهری شباهت زیادی به هامستر دم دراز زاگرسی دارد ولی از نظر تعداد کروموزم ها با آن متفاوت است .این گونه به تازگی در مناطق اطراف سمنان ، سنگسر تا مشهد ، افغانستان و ترکمنستان نیز مشاهده شده است . از عادات و رفتار این هامستر اطلاعات چندانی در دسترس نیست .