هامستر طلائی برانت

نام علمی : Mesocricetus brandtiنام انگلیسی: Brandt's Hamsterنام فارسی: هامستر طلائی برانت
(هامستر طلائی، کیسه دهان طلائی)مشخصات: جثهای نسبتاً بزرگ دارد (مادهها تا اندازهای از نرها بزرگترند). دم بسیار کوتاه است پوزة کوتاه و پهنی دارد. گوشهایش بزرگ و پهناند. پوست این حیوان کاملاً شُل است. کیسه دهانی بسیار بزرگی دارد که از داخل دهان شروع شده و تا شانهها ادامه مییابد. زمانی که این کیسه پر از مواد غذائی میشود عرض ناحیه سر و شانهها به دو برابر افزایش مییابد. رنگ موهای پشت قهوهای طلایی متمایل به خاکستری و زیر بدن سفید یا کرمی است. در برخی از آنها ممکن است نوار پهن و تیرهای در ناحیة گردن و صورت مشاهده شود. هامسترهایی که در حالت اسارت به سر میبرند به علت تغییرات ژنیتیکی دارای رنگهای مختلفی هستند.اندازهها: طول سر و تنه 150 تا 180 میلیمتر، دم 12 تا 20 میلیمتر، پا 18 تا 23 میلیمتر، وزن 90 تا 120 گرم.زیستگاه: تپه و ماهورها و صخرههای واقع در مناطق استپی.پراکندگی: در ایران از قزوین تا آذربایجان، کردستان و کرمانشاه و به تازگی نیز چند نمونه در مرز ایران و ترکیه واقع در غرب ماکو توسط مؤلف مشاهده شده است.پراکنش جهانی: ترکیه، ، سوریه، عراق، قفقاز.عادات: شبگرد است ولی گاهی در روز نیز مشاهده میشود. به صورت انفرادی زندگی میکند. لانهاش در عمق دو متری زمین واقع است و راهروهای زیادی دارد. اغلب ورودی آن را مسدود میکند. در فصل زمستان به خواب زمستانی فرو میرود ولی چون بدنش فاقد ذخیره چربی است، گاهی برای غذا خوردن بیدار میشود. در موقع خواب زمستانی ضربان قلب از 400 بار در دقیقه به چهار بار در دقیقه کاهش مییابد.غذا: از مواد گیاهی نظیر دانه، میوه، و مواد حیوانی مانند حشرات تغذیه میکند. با استفاده از کیسه دهانی بسیار بزرگ خود مقدار زیادی مواد غذایی را به لانه حمل و ذخیره میکند. این هامستر با فشار دست مواد غذایی را از داخل کیسه دهانی خارج میسازند.تولید مثل: جفتگیری در اوایل بهار انجام میگیرد. پس از 16 روز 2 تا 6 بچه میزاید بچهها بیمو و کور هستند تا 20 روزگی شیر میخورند. مادر میتواند تا 12 نوزاد را در کیسه دهانی جای داده و آنها را به جای دیگر حمل نماید، آنها در هفت تا هشت هفتگی قادر به تولید مثل هستند ولی اوج تولید مثل در یک سالگی است. تعداد زایمان دو تا پنج هزار در سال و طول عمر دو تا سه سال است.