فارس نیوز: آفتابپرست یکی از عجیبترین جانوران روی زمین است و در شرایط محیطی مختلف خود را با تغییر رنگ استتار میکند. بچه آفتابپرستهای بند انگشتی که در زیر میبینید از نژاد آفتاب پرست «ویلد» هستند اینگونه از این جانور در عربستان سعودی، امارات و یمن زندگی میکند و فراوانی آن در یمن باعث شده تا بعضیها آن را آفتاب پرست یمنی بنامند
گونه نر این حیوان عموماً سبز رنگ است اما در شرایط خاص میتواند انواع رنگهای دیگر را به خود بگیرد و بهسرعت همرنگ محیط شود طوری که در بعضی مواقع میتواند رنگهای تیره و حتی سیاه هم از خود بروز دهد.