قدس آنلاین : زنبورداران منطقهای روستایی در فرانسه با پدیده ناشناخته تولید عسلهای رنگی روبهرو شدهاند. آنها رنگ نامعمول عسلها را به فعالیت کارخانه بیوگاز در نزدیکی محل زندگیشان نسبت میدهند.