اسم علمی: pericallis x hybrida

این گیاه دارای 27 گونه است گیاهی یکساله است و کمتر به عنوان گل آپارتمانی مورد استفاده قرار میگیرد مگر مواقعی که شروع به گلدهی میکند برگهای قلبی شکل به رنگ سبز تیره با لبه ها ی دندانه دار در اواخر زمستان و بهار گلها باز میشوندنیازها

نور:نور متوسط را دوست دارد

دما:نیاز حرارتی کمی دارد در زمان رشد رویشی در شب حداقل 15 درجه سانتی گراد و در روز 22 درجه سانتی گراد و برای ورود به فاز زایشی در شب 10 درجه سانتی گراد در روز 16 درجه سانتی گراد است

آبیاری:نیاز آبی متوسط می باشد در زمان رشد رویشی هر هفته 4 بار و در فاز زایشی هر هفته 2 با آبیاری کافی است

خاک مناسب: خاک با PH7-8 را دوست دارد فرمول خاک مناسب 1/3 خاکبرگ+ 1/3 ماسه+کود دامی الک شده میباشد

تغذیه: نیاز کودی بالایی ندارد در صورت کمبود به صورت علایم ایجاد شده کود دهی نمایید

تکثیر:کاشت بذر در شهریور ماه(اواخر تابستان)

منبع گلهای آپارتمانی و شاخه بریدنی تالیف داریوش شیراون و فروزان رستمی