عروس هلندی (نام علمی:Nymphicus hollandicus) از خانوادهٔ طوطیهای کاکل سفید و کوچکترین عضو این خانواده از نظر جثه دراسترالیا می باشد. این پرندگان به عنوان حیوانات خانگی محبوبیت زیادی در سطح جهانی دارند و تکثیر آنها نیز به نسبت آسان میباشد. این پرندگان پس ازمرغ عشق محبوبترین پرندگان زینتی محسوب میشوند.
در قبل این پرنده را به عنوان عضوی از خانوادهٔطوطی هامیدانستند اما مطالعات مولکولی اخیر این پرنده را متعلق به خانوادهٔ طوطیهای کاکل سفید میداند. عروسها بومی منطقهای دورافتاده در درون استرالیا هستند که مناطق مورد علاقه انها زمینهایی پوشیده شده با علف و بوته درختان کوتاه است.
در زبان انگلیسی این پرنده را کوکاتیل Cockatiel مینامند و در اغلب زبانهای رایج دنیا به همین نام شناخته میشود. نام این پرنده در زبان فرانسوی Callopsitte و در زبان آلمانی Nymphensittich و در زبان عربی «الکوکاتیل» است. در زبان فارسی به این پرنده «طوطی کاکل دار» و «عروس هلندی» میگویند و نام «عروس هلندی» در بین پرنده فروشان و پرورش دهندگان آن به شدت رایج و متداول است. نام «عروس هلندی» در حقیقت ترجمه نام علمی و لاتینی این پرنده میباشد.

انواع:
-عروس هلندی مرواریدی
-عروس لوتینو
-عروس خاکستری
طول عمر:
عروسها طول عمری بین ۱۵ تا ۲۰ سال دارند. هرچند که برخی طول عمر انها را بین ۱۰ تا ۱۵ سال میدانند. گزارشهای حاکی مبنی از عمر کردن این پرنده حتی تا ۳۶ سال نیر موجود است. رژیم غذایی و فعالیت بدنی از اساسیترین فاکتورهای طول عمر یک عروس میباشد.

منبع : totisanan.com