Fijian Green Acropora

سطح نگهداری:متوسط
نور:زیاد
جریان اب:قوی
مکان قرار دهی:وسط تا بالای اکواریوم
عناصر مورد نیاز:کلسیم-عناصر کمیاب-استرانسیوم
زادگاه:فیجی-منطقه اقیانوس هند تا استرالیا
شرایط اب:شوری بین 1.023 تا 1.025 اسیدیته (ph): بین 8.1 تا 8.4 سختی (kh):بین 8 تا 12 دما:بین 23 تا 26 درجه سانتیگراد
رفتار:ارام
اکروپورا بیشتر انرژی خود را از فتوسنتز به دست می اورد لذا نور شدید و مناسب الزامی است .برای تکمیل تغذیه از غذاهای میکروپلانکتونی میتوان استفاده کردکه برای بقیه نرم تنان اکواروم استفاده میشود مرجان ان ها را از اب فیلتر کرده و مصرف نماید.
پایداری شرایط اب برای سلامت اکروپورا ضروری است.گونه هایی که در اکواریوم تکثیر و پروش یافته اند بهتر با تغییرات و شرایط اکواریوم سازگارند اما نمونه های اصلی که از کلونیهای اقیانوسی اورده میشوند با توجه به شرایط بسیار پایدار محیط زندگیشان در اکواریوم نیز به شدت نسبت به تغییرات حساسند.
جریان قوی اب برای دفع مواد زائد و رساندن مواد غذایی لازم است اما جریان اب ضمن قوی بودن با تلاطمی باشد و به صورت مستقیم و یکنواخت به سمت مرجان نباشد.
رشد این مرجان نسبت به گونه های مشابه کند است .
بهتر است این مرجان در بالای اکواریوم و به دور از سایر مرجان هایی که نیش گزنده دارند قرار داده شود.شدت نور بالا (بین 500 تا 600 پار) جهت فتوسنتز و سلامت مرجان احتیاج است.
این مرجان به علت نیاز به شرایط پایدار و جریان اب متلاطم و قوی جز گونه های متوسط تا دشوار برای اکواریوم داران است و لذا بیشتر مناسب نگهداری در اکواریمهای حرفه ای ریف است.