یک کشیش انگلیسی در سال ۱۹۰۲، نقشه ایران را با شمایل گربه ترسیم کرده است. به گزارش «میراث خبر»، حدود دو قرن است که در سفر نامه های اروپاییان، تاکید ویژه بر شباهت نقشه ایران به گربه شده است، و این نکته با توجه ویژه آنها به نسل گربه های ایرانی و زیبایی آنها، با تاکید بیشتری در سفرنامه های اروپاییان مطرح شده است. ایراج افشار، پژوهشگر در تحقیقی تحت عنوان «تازه ها و پاره های ایران شناسی» نوشته است که کشیشی انگلیسی به نام «شارل هاروی ستیلمن»، در سال ۱۹۰۲ در کتاب The subjects of the shah در نهایت ظرافت و ذوق نقشه ایران را با شمایل گربه تلفیق کرده است. روی این نقشه، شهرهایی چون تبریز، تهران، دماوند، اصفهان، یزد و کرمان مشخص شده است. بر پایه این گزارش، ویلیام فلور، دیگر پژوهشگر انگلیسی امسال در مقاله ای تحت عنوان a note on Persian cat که در نشریه Iranian Studies چاپ شده است، با پژوهشی در سفرنامه های اروپاییان به ایران به گربه های ایرانی و نقشه تلفیقی کشیش انگلیسی پرداخته است.

منبع: http://www.lovelypersiancat.com