گربه ماده ۲ بار در سال میتواند زایمان کند حالت فحلی او در هر فصل چندین بار تکرار شده تا جفتگیری انجامشود. در زمان فحلی گربه ماده بیقرار بوده و پر سرو صدا میشود. گربه ماده تنها در پاسخ به عمل جفتگیری،تخمکگذاری را انجام میدهد.

گربه آبستن تا هفته پنجم آبستنی نیاز به توجه بیشتر ندارد و تنها حمل و نقل آن باید با احتیاط باشد. در ۴ هفته پایانی اشتهای آن زیاد شده و نیاز به غذای بیشتری دارد (بویژه گوشت و ماهی).
در ۲ هفته پایانی رشد جنینها سریع بوده و به مادر باید شیر کافی و سایر غذاها به هر میزان که میخواهد داده شود.دادن قرصهای ویتامین و مکمل نیز در این زمان سودمند است.
برای زایمان ماده گربه باید یک جعبه مناسب آماده شده و در مکانی نسبتا تاریک قرار داده شود زیرا نوزادان به نور زیاد حساس میباشند (حتی قبل از باز شدن پلکها). نوزادان هر کدام با جفت جداگانه به دنیا میآیند.
گربه ماده بچهها را بهتنهایی بزرگ کرده و آنها را در برابر گربه نر نیز حفظ میکند.منبع: گربه,گربه پرشین,گربه سانان,گربه های ایرانی,گربه ایرانی,پرشین کت,گربه پرشین اصیل,پرشین کت اصیل,نگهداری از پرشین کت,نگهداری از گربه,درباره پ