پر ریزان ( تو لکی ):

پر ریزان ( تو لکی ) پدیده ای است که در جریان آن پرها تجدید می گردند ، بدان معنی که پرهای قدیمی ریخته و بجای آن ها پرهای نو در می آیند . لذا این پدیده را نمی توان درحالت عادی ناشی از بیماری دانست . پرندگان معمولا در ارتباط با وضعیت هورمونی خواصشان بصورت دوره ای برای یک تا دو بار در سال قسمتی و یا تمامی پرهای خود را ازدست می دهند . پر ریزان طوطی ها به ندرت صورت می پذیرد. اغلب طوطی ها پرهایشان را دائما تعویض نموده و دارای پر ریزان پریودی ( دوره ای ) نیستند . با مشاهده دقیق پرهای یک آمازون و یا طوطی خاکستری اهلی ، در میان پرهای کامل پرهایی نو و نیمه توسعه یافته و جوانه پرها نیز ملاحظه می گردند . بنابراین این کاملا طبیعی است که طوطی هادائما پرهایی را از دست می دهند . پر ریزان در برخی طوطی های کوچک به طور واضحی ملاحظه شده و همانند قناری پس از خاتمه جوجه دار شدن نمایان می گردد . وجود غبارروی پرهای بسیاری از انواع طوطی ها نیز امری طبیعی است . اغلب طوطی ها دارای پرهای پودری بوده و دائما از خود غباری خاص تولید می کنند . با نوازش کردن طوطی خویش، در می یابید که انگشتانتان سفید می شوند . در برخی از طوطی ها غده چربی جایگزین پرهای پودر ساز می گردد . بسیاری از پرندگان با ماده چربی در طول روز پرهای خود را چرب و در مقابل نفوذ آب عایق می سازند . پرهای پودر ساز نیز عایق های خوبی در مقابل آب می باشند . برخی طوطی ها نظیر طوطی های دم تیز ممکن است فاقد غده چربی باشند.معاینات انجام شده روی برخی دیگر از طوطی ها نشان می دهد که غده چربی خیلی کوچک بوده و عملکرد چندانی ندارد . کاکادوها دارای تعداد زیادی پرهای پودر ساز هستند ، باوجود این برخی از آن ها دارای غده چربی کارسازی نیز می باشند . باید توجه داشت که معاینات انجام گرفته معمولا روی جسد پرندگان مرده صورت گرفته و لذا نتیجه گیری های انجام شده مشکوک هستند . ( زیرا که ممکن است غده چربی پرنده ناشی از بیماری ومرگ تغییر کرده باشد ) علاوه بر کاکادوها ، تاج بسر ها نیز دارای پرهای پودرساز بسیاری هستند . اما همانگونه که اشاره شد این گونه پرها در بسیاری دیگر از طوطی ها نیز یافت می شوند . بنابراین ایجاد گرد و غبار ناشی از طوطی ها کاملا طبیعی است .

منبع : totisanan.com