رابطه طوطی ها با سایر حیوانات خانگی:
طوطی ها پرنده هایی اجتماعی هستند و در طبیعت به صورت گله های بزرگی بر روی درختان جنگلی زندگی می کنند.لذا بهتر است که برای پرنده جفت مناسبی تهیه شود و یا این که پرنده در تماس مستمر با انسان باشد.
حضور گربه موجب ناراحتی پرنده می شود حتی اگر دسترسی مستقیم به آن نداشته باشد.سگ معمولا ورود پرنده را می پذیرد ولی باید توجه داشت که توجه زیاد به سگ می تواند باعث حسادت طوطی و ظهور عارضه پرکنی در آن شود.
در صورت تصمیم برای تهیه جفت باید توجه کرد که طوطی ممکن است در مرحله اول از تهیه جفت حسادت کند لذا باید پرنده جدید را به تدریج وارد کرد .ابتدا باید قفس های مجزا آنها را در کنار هم قرار داد تا به تدریج یکدیگر را پذیرفته و به هم عادت کنند و پس از اینکه دو پرنده به یکدیگر عادت کردند می توان آنها را در قفس بزرگتری قرار داده و در کنار هم نگه داشت.
با این حال بهتر است یکی دو روز پرندگان مذکور را تحت نظر قرار دهید و در صورت عدم بروز در گیری آنان را به حال خود رها کنید.

منبع : totisanan.com