دیده بان حقوق حیوانات: گربههای نژاد “مینکون” که از نژاد گربههای خانگی به شمار میروند معمولا بزرگ جثه هستند، بزرگترین آنها تا به امروز ۱۱٫۳ کیلوگرم وزن داشته است، اما به تازگی نمونهای دیگری از این گربهها یافته شده که دیگر نمیتوان نام بزرگ را برای توصیفش به کار برد، این گربه غول پیکر است.به گزارش همشهری آنلاین این گربه روپرت نام دارد و متخصصان جانورشناسی او را ابرغولپیکر میخوانند. ابعاد بدن این گربه خانگی به اندازهای بزرگ است که هرگاه بخواهد میتواند یک انسان را به راحتی بکشد. این احتمال وجود دارد که عنوان بزرگترین گربه خانگی جهان به روپرت برسد.این گربه اکنون ۹ کیلوگرم وزن دارد اما تنها دو ساله است. در سن سه سالگی این جانور بزرگتر شده و وزنش به ۱۴ کیلوگرم نیز خواهد رسید. برای مقایسه بیشتر بهتر است بدانید وزن بدن گربه وحشی برابر وزن سه سالگی روپرت است و گونههای دیگر گربهها در بیشترین حد ممکن وزنی کمتر از ۱۴ کیلوگرم دارند. تنها یک گونه از گربههای نر وحشی یا سیاهگوشها وجود هستند که وزنشان از روپرت بیشتر میشود، البته این را در نظر بگیرید که روپرت یک گربه خانگی است.

منبع: دیده بان حقوق حیوانات- ایران