دیده بان حقوق حیوانات: استان اصفهان به مدت سه روز میزبان جشنواره ملی زیبایی اسب اصیل عرب بود.
به گزارش مهر، از ۲۳ تا ۲۵ شهریور ماه سال جاری استان اصفهان میزبان برگزاری مسابقات زیبایی اسبهای اصیل عرب در باشگاه سوارکاری ارغوانیه برگزار شد.
این مسابقات که به صورت دورهای و چند بار در سال در بین استانهای داوطلب و آماده برای برگزاری در سراسر کشور برگزار میشود، هر دوره پرورشدهندهگان اسب بهترین و زیباترین اسبهای اصیل را شرکت میدهند.
در این دوره از مسابقات که ۱۷ استان در آن شرکت داشتند، حدود ۱۴۸ راس اسب اصیل عرب با یکدیگر به رقابت پرداختند و در سه گروه اسبان وارداتی، اصیل داخلی و تلفیقی از نژادهای اصیل داخل و خارج در سه روز جداگانه مورد قضاوت قرار گرفتند.
در هر روز که مختص به یکی از سه گروه شرکت کننده بود، بر اساس نریان و مادیون بودن و سن وارد پیست میشدند که ابتدا از نظر حرکت اسب و سپس با دادن نمراتی به سر و گردن، دست و پا، بدن و خطالراس امتیازبندی میشدند.
در پایان هر گروه وارد شده به میدان و بررسی امتیازها نفرات اول تا سوم مشخص و جوایز خود را که شامل لوح تقدیر و جوایز نقدی بود را دریافت میکردند.
مسابقه زیباترین اسب اصیل عرب توسط دو داور از سوئیس و ایتالیا و یک داور بینالمللی از ایران بر اساس استانداردهای بین المللی کمیته زیبایی ایکاهو مورد قضاوت قرار گرفت.
در این مسابقات که برترین تولیدکنندگان و پرورشدهندگان اصیل عرب وجود داشتند ضمن رقابت با یکدیگر از تجربیات و دانش جدید دنیا بهره بردند.


منبع: دیده بان حقوق حیوانات- ایران