سنجابک دم موشی

نام علمی : Myomimus personatusنام انگلیسی: Masked Mouse-tailed Dormouseنام فارسی: سنجابک دم موشی
(موش سنجابک)(ترکمنی: سیچان شکلی سونیا)مشخصات: سنجابک های دم موشی تنها سنجابک هائی هستند که روی درخت زندگی نمی کنند . چثه انها از سایر سنجابک ها کوچک تر است شباهت زیادی به ول و موش دارند . طول دم کمی از طول سروتنه کوتاهتر است . برخلاف سایر سنجابک ها موهای دم بسیار کوتاه است ، به طوری که حلقه های دم از ما بین آنها مشاهده می شود . زنگ موهای پشت ، خاکستری متمایل به اخرائی و زیر بدنه ، دست ها و پاها سفید است .اندازهها: طول سر و تنه 60 تا 110 میلی متر ، دم 58 تا 78 میلی متر ، پا 14 تا 19 میلی متر.زیستگاه: نواحی صخره ای .پراکندگی: نخستین بار در مناطق صخره ای ترکمن صحرا مشاهده شد . پس از آن نمونه هایی در بلغارستان دیده شده است .عادات: از عادات این حیوان اطلاع دقیقی در دست نیست .