دوپای سه انگشتی تالر

نام علمی : Jaculus thaleriنام انگلیسی: Thaler three - toed jerboaنام فارسی: دوپای سه انگشتی تالر
( دوپای سه انگشتی شمالی )این گونه به تازگی توسط آقای درویش و همکاران ازکویر نمک در نزدیکی کاشمرو بندان در نزدیکی مرز افغانستان گزارش شده است جثه این دو پا کمی کوچک تر از پا مسواکی بزرگ و طول پا کمتر از 66 میلی متر است . تعداد کروموزم ها در هر دو گونه مساوی است ( 48 = n2 ) . ولی از نظر مشخصات ظاهری جمجمه و دندان ها با هم متفاوت می باشند.