دو پای فرات

نام علمی : Allactaga euphraticنام انگلیسی: Euphrates jerboaنام فارسی: دو پای فرات
در گذشته پراکندگی اینگونه را در پخش وسیعی از ایران می دانستند ولی با توجه به تحقیقات مرفولوژی و کروموزمی انجام شده اخیر ، عده ای از محققان نامگذاری قبلی را صحیح ندانسته و آنرا همان دو پای ویلیام ( A.Williansi ) می دانند .از آنجائیکه تاکنون تحقیقات علمی چندانی در مورد گونه های دو پای موجود در ایران صورت نگرفته است و از طرفی پراکندگی جهانی دو پای فرات ، ترکیه ، سوریه ، عربستان تا مناطق مرزی عراق با ایران می باشد بنابراین به احتمال زیاد این گونه در ایران و به خصوص در خوزستان وجود دارد .