جرد نیم روز

نام علمی : Meriones meridianusنام انگلیسی: Midday Jirdنام فارسی: جرد نیم روز
مشخصات: جثه نسبتاً کوچک، گوشها کوتاه، دم باریک و بلندتر از سر و تنه، موهای پشت قهوهای کم رنگ، و پایین بدن سفید رنگ است. حد فاصل رنگ پشت و زیر بدن مشخص است. موهای دم دارچینی رنگ با دستهای از موهای سیاه در انتهای آن.اندازهها: طول سر و تنه 90 تا 115 میلیمتر، دم 110 تا 125 میلیمتر، پا حدود 28 میلیمتر.زیستگاه: دشتها، شنزارها و اراضی کشاورزی.پراکندگی: در ایران از شمال خراسان تا سیستان و کرمان.پراکنش جهانی: ارمنستان، قفقاز، مغولستان، چین، افغانستان.عادات: در شب و روز فعال است. به صورت انفرادی زندگی میکند. اغلب در جاهای بلند میایستد. در موقع احساس خطر پاهای خود را به زمین میکوبد، در حالی که صدا میدهد، به داخل لانه فرار میکند.غذا: از مواد گیاهی تغذیه میکند.تولید مثل: چند بار در سال و هر بار، حدود پنج بچه میزاید. این جرد تا شش سال عمر میکند.