جرد هندی

نام علمی : Meriones hurrianaeنام انگلیسی: Indian Desert Jirdنام فارسی: جرد هندی
مشخصات: جثه متوسط، گوشها بسیار کوچک، دم تقریباً به اندازه طول سر و تنه است، انگشتها با ناخنهای سیاه رنگی ختم میشوند. کف پاها پوشیده از مو است. موهای بدن کوتاه و زبرند، رنگ موهای پشت و بالای دم خاکستری متمایل به قهوهای روشن، پایین بدن خاکستری متمایل به زرد است، حد فاصل رنگ پشت و شکم مشخص نیست. در قسمت انتهائی سطح پشتی دم، موهای قهوهای رنگ بلندی وجود دارد.اندازهها: طول سر و تنه حدود 135 میلیمتر، دم حدود 135 میلیمتر، یا حدود 33 میلیمتر، گوش حدود 12 میلیمتر.زیستگاه: تپه ماهورهای کوتاه، اراضی کشاورزی واقع در زیستگاه بلوچی.پراکندگی: در اران بلوچستان و هرمزگانپراکنش جهانی: پاکستان و هندوستان.عادات: روزها فعال است. صبح زود و اوایل غروب تحرک بیشتری دارد. در زمستان، تمام طول روز فعال است. به صورت اجتماعی زندگی میکند. گاهی اوقات چند جرد هندی با هم در یک لانه مشاهده میشوند.غذا: از دانه، ریشه و قسمتهای سبز گیاهان تغذیه میکند.