جرد لیبی

نام علمی : Meriones libycusنام انگلیسی: libyan Jirdنام فارسی: جرد لیبی
(موش دم قرمز)مشخصات: جثه متوسطی دارد. دم کمی کوتاهتر از طول سر و تنه، به رنگ حنایی و در انتهای آن دستهای موهای بلند سیاه رنگ دیده میشود. رنگ موهای پشت زرد متمال به قهوهای روشن با سایهای سیاه رنگ است که به تدریج در پهلوها روشنتر میشود. پایین بدن سفید متمایل به خاکستری است. ناخنها سیاهرنگند. کف پاها مودار است. در پاشنه پا یک نوار بدون مو دیده میشود.اندازهها: طول سر و تنه 118 تا 168 میلیمتر، دم 119 تا 168 میلیمتر، پا 29 تا 36 میلیمتر، گوش 13 تا 21 میلیمتر.زیستگاه: بوتهزارها، مناطق تا غ کاری شده، و اطراف مزارع.پراکندگی: از اکثر مناطق کشور گزارش شده است.پراکنش جهانی: شمال آفریقا، غرب و جنوب غربی آسیا تا چین.عادات: معمولاً روز گرد است. گاهی در شب نیز فعالیت میکند. به صورت اجتماعی و اغلب در گروههای کوچک و گاهی به طور انفرادی زندگی میکند. در ترکمن صحرا در داخل کلنیهای جربیل بزرگ مشاهده گردید. لانه در عمق یک و نیم متری زیرزمین قرار دارد و دارای چندین راهرو است که طول آنها به دو تا چهار متر میرسد. داخل لانه از مواد گیاهی نرم پوشیده شده است.غذا: از مواد گیاهی نظیر دانه و قسمتهای سبز گیاهان تغذیه میکند، برای زمستان غذا ذخیره مینماید.تولید مثل: چند بار در سال و هر بار سه تا هفت بچه میزاید. دوره آبستنی حدود سه هفته است.