جرد ناخن زرد

نام علمی : Meriones crassusنام انگلیسی: Sundevall's Jirdنام فارسی: جرد ناخن زرد
(جرد سان دوال)مشخصات: شباهت زیادی به جرد لیبی دارد ولی جثهاش از جرد لیبی کوچکتر است همچنین در جرد لیبی ناخنها سیاه رنگ است، در صورتی که این جرد ناخنهای زردی دارد. رنگ موهای زیر بدن نیز سفیدند. حد واسط رنگ پشت و زیر بدن مشخص است.اندازهها: طول سر و تنه 90 تا 117 سانتیمتر، دم 100 تا 115 میلیمتر، پا 24 تا 28 میلیمتر، گوش 12 تا 15 میلیمتر.زیستگاه: پستی و بلندیهای کوتاه با پوشش گیاهی پراکنده واقع در تمام مناطق به جز جنگلهای خزری.پراکندگی: اکثر مناطق به جز آذربایجان، زنجان و مناطق خزری.پراکنش جهانی: شمال آفریقا تا ، اردن، ترکیه، عربستان و افغانستان.عادات: اغلب شبگرد است. معمولاً در نزدیک هم زندگی میکنند. سایر عادات ناشناخته و احتمالاً شبیه جرد لیبی است، طول عمر این حیوان در اسارت پنج سال است.