جرد تریست رام

نام علمی : Meriones tristramiنام انگلیسی: Tristram's Jirdنام فارسی: جرد تریست رام
مشخصات: شبیه گونه قبلی با جثه کوچکتر و گوشهای بلندتر است. رنگ موهای پشت قهوهای روشن متمایل به نارنجی، پایین بدن سفید است. حد فاصل رنگ پشت و پایین بدن کاملاً مشخص است.اندازهها: طول سر و تنه حدود 130 میلیمتر، دم حدود 130 میلیمتر، پا حدود 32 میلیمتر، گوش 20 میلیمتر.زیستگاه: دشتها و تپه ماهورهای مناطق استپی با پوشش گیاهی کم.پراکندگی: در ایران از تهران تا قزوین، آذربایجان، کردستان و همدان.پراکنش جهانی: از تا ترکیه، قفقاز.عادات: اغلب شبگرد است. خواب زمستانی ندارد ولی در فصل زمستان ممکن است به مدت دو ماه در زیرزمین باقی مانده و از مواد غذایی ذخیره شده استفاده کند. چندین بار در سال و هر بار یک تا هفت بچه کور و بیمو میزاید. چشمهای بچهها پس از 12روز باز میشوند.