جربیل کرمانی

نام علمی : Gerbillus aquilusنام انگلیسی: Swarthy Gerbilنام فارسی: جربیل کرمانی
این گونه برای اولین بار در 60 کیلومتری غرب کرمان مشاهده و گزارش گردید و تا کنون علاوه بر جنوب شرقی ایران از افغانستان و پاکستان نیز گزارش شده است. از خصوصیات این حیوان اطلاعات چندانی در دست نیست.