جربیل پا سفید

نام علمی : Gerbillus cheesmaniنام انگلیسی: Cheesman's Gerbilنام فارسی: جربیل پا سفید
(جِربیل چیس مان)مشخصات: شباهت زیادی به گونه قبلی دارد، با این تفاوت که در این گونه، کف پاها لخت نیست و از موهای سفید رنگی پوشیده شده، رنگ موهای پشت نیز تقریباً نارنجی است.زیستگاهها: مناطق استپی و بیابانی، تپههای شنی متحرک، تاغ زارها.پراکندگی: در ایران از سیستان و بلوچستان، کرمان و خوزستان گزارش شده است.پراکنش جهانی: عراق، شبه جزیره عربستان و افغانستان.عادات: شبیه گونه قبلی است. با شرایط کویری به خوبی سازگاری یافته و تنها پستانداری که در مجاورت تپههای شنی متحرک مشاهده میشود. این حیوان با استفاده از پاهای بلندش که کف آنها پوشیده از مو است در شنزارها به خوبی حرکت میکند.