جربیل بلوچی

نام علمی : Gerbillus nanusنام انگلیسی: Baluchistan Gerbilنام فارسی: جربیل بلوچی
مشخصات: جثه کوچک تقریباً به اندازة موش خانگی، چشمها درشت، گوشها متوسط، دم بلند (حدود یک و نیم برابر طول بدن) و موهای انتهائی دم زبر و بلند است. دست و پا پنج انگشت دارند و کف آنها بدون مو است. موهای بدن نرم و انبوهند. رنگ موهای پشت و بالای دم خاکستیر متمایل به قهوهای روشن، پایین بدن و زیر دم سفید است. حد فاصل رنگ پشت و پایین بدن کاملاً مشخص است. در بالای چشمها و قاعدة گوشها لکههای سفیدرنگی دیده میشود.اندازهها: (تعداد نمونه محدود) طول سر و تنه 70 تا 90 میلیمتر، دم 105 تا 125 میلیمتر، پا 20 تا 23 میلیمتر.زیستگاه: مناطق بیابانی و استپهای مناطق گرم و نسبتاً خشک، مناطق بلوچی، باغها و نخلستانها.پراکندگی: در ایران از جنوب خراسان تا سواحل جنوب، خوستان، فارس و کرمان گزارش شده است.پراکنش جهانی: از تا افغانستان، پاکستان، هندوستان، شبه جزیره عربستان و شمال آفریقا.عادات: شبگرد است. اغلب نزدیک هم زندگی میکنند.غذا: از مواد گیاهی نظیر دانه، ریشه، قسمتهای سبز گیاه، و احتمالاً حشرات تغذیه میکند.تولید مثل: چندین بار در سال و هر بار به طور متوسط چهار بچه میزاید. بچهها در موقع تولد کور و بیمو هستند.