نهنگ براید

نام علمی : Balaenoptera edeniنام انگلیسی: Bryde’s Whaleنام فارسی: نهنگ براید
(وال براید ) ( نهنگ گرمسیری )مشخصات: جثه نسبتاً کوچک، رنگ بدن آبی متمایل به خاکستری تیره و ریز بدن کمی روشن تر است. در روی سر و در فاصله بین سوراخ تنفسی تا نوک پوزه، سه نوار وجود دارد. باله های سینه ای داس مانند و حدود 46 سانتی متر. تیغه های دندانی در جلو سفید و در عقب دهان تیره رنگ هستند.اندازهها: طول بدن 12 تا 5/15 متر، شيارهاي زير گلو حدود 40 تا 50 شیار، تيغههاي دنداني در هر طرف حدود 250 تا 370 عدد که معمولاً در جلو بهم وصل نمی شوند،. طول تيغه 45 سانتيمتر، بيشترين وزن 40 تن.پراكندگي: در ايران خليجفارس و درياي عمان، در سال 1386 لاشه یک نهنگ براید در قشم مشاهده شده است.پراكنش جهاني: تمام اقيانوسها به خصوص در آبهاي گرم.عادات: معمولاًدر دستههاي پنج تا شش تايي مشاهده ميشوند، براي كنجكاوي نزديك كشتيها ميآيند. طول فواره حدود چهار متر است. معمولاً بين چهار تا 20 دقيقه زير آّ باقي ميمانند.غذا: از ماهيان كوچك، سخت پوستان و سرپايان تغذيه ميكند.توليد مثل: در تمام فصول قادر به جفتگيري هستند. طول آبستني حدود 12 ماه است. يك بچه ميزايد كه حدود سه و نيم متر طول و حدود يك تن وزن دارد. كمتر از يك سال شير ميخورد. در 10 تا 12 سالگي به سن بلوغ ميرسد. طول عمر حدود 72 سال است.

منبع : کویر ها و بیابان های ایران