نهنگ سای

نام علمی : Balaenoptera borealisنام انگلیسی: Sei Whaleنام فارسی: نهنگ سای
(نهنگ خاكستري، وال خاكستري)مشخصات: حثهاي بزرگ دارد رنگ بدن خاكستري تيره (به رنگ آهن گالوانيزه) با نقاط سفيد رنگي در قسمت انتهاي بدن است. شيارهاي سينهاي كوتاهند. تيغههاي دنداني سياه است و تركهاي زرد رنگي دارد. تفاوت آن با نهنگ باله پشتي متقارن بودن رنگ تيغههاي دنداني و آروارهها ميباشد.اندازهها: طول بدن 12 تا 20 متر، شيارهاي زير گلو 38 تا 65 عدد، تيغههاي دنداني در هر طرف 300 تا 480 عدد، طول هر تيغه 90 سانتيمتر، بيشترين وزن حدود 45 تن.پراكندگي: درياي عمان و خليجفارس، در حوالي بندر دير مشاهده شده است.پراكنش جهاني: اكثر اقيانوسها و درياها از قطب شمال تا قطب جنوب.عادات: در گروههاي دو تا پنجتايي مشاهده ميشود. يكي از سريعترين نهنگهاست قادر است با سرعت زياد كه به م از 50 كيلومتر در ساعت ميرسد، شنا كند. فواره حدود سه متر ارتفاع دارد و به مدت يك تا دو ثانيه قابل رؤيت است. معمولاً 5 تا 10 دقيقه زير آب باقي ميماند.غذا: از موجودات بسيار ريز نظير پاروپايان كه اندازه آنها ممكن است از ته سنجاق نكند و همچنين كريل و ماهيان كوچك تغذيه مينمايد.توليدمثل: زايمان در زمستان صورت ميگيرد، طول نوزاد حدود چهار و نيم متر، وزن 680 كيلوگرم، طول عمر حدود 50 سال

منبع : کویر ها و بیابان های ایران