نهنگ باله پشتی

نام علمی : Balaenoptera physalusنام انگلیسی: Fin Whaleنام فارسی: نهنگ باله پشتی
(وال باله پشتي)مشخصات: بعد از نهنگ آبي، بزرگترين موجود زنده روي زمين است. رنگ پشت خاكستري متمايل به قهوهاي، زير شكم و زير بالههاي سينهاي و دمي سفيد است. بالههاي سينهاي حدود يك دوازدهم طول بدن است. باله پشتي بسيار خميده به ارتفاع 61 سانتيمتر، باله دمي پهن و حدود يك چهارم طول سر و تنه است. رنگ قسمت بيروني آرواره پايين سمت راست سفيد و آرواره سمت چپ خاكستري است. يك سوم تيغههاي دنداني سمت راست سفيد و بقيه تيغههاي دو طرف آبي تيره و يا راه راه زرد و خاكسترياند.اندازهها: طول بدن 18 تا 27 متر، نرها حدود دو متر كوتاهتر از مادهها هستند. شيارهاي زير گلو 50 تا 86 عدد، تيغههاي دنداني در هر طرف دهان 260 تا 480 عدد. طول هر تيغه حدود 90 سانتيمتر، بيشترين وزن 120 تن.پراكندگي: در ايران، خليجفارس، اكثراً حوالي بندرعباس و درياي عمان.پراكنش جهاني: تمام اقيانوسها.عادات: به صورت اجتماعي در گروههاي شش تا هفت تايي زندگي ميكند، ميتواند با سرعت 37 كيلومتر در ساعت شنا كند. فواره، عمودي و قيفي شكل به ارتفاع چهار تا هشت متر است. گاهي در عمق 250 متري ديده ميشود ميتواند به مدت 15 دقيقه زير آب باقي بماند.توليد مثل: طول آبستني حدود 11 ماه است، معمولاً يك بچه ميزايد.نوازد شش و نيم متر طول و حدود 2700 كيلووزن دارد. حدود هفت ماه شير ميخورد و سپس با مادر به مناطق قطبي مهاجرت ميكند. ماده هر دو تا سه سال يك بار توليد مثل ميكند. طول عمر حدود 80 سال است.

منبع : کویر ها و بیابان های ایران