نهنگ اسپرم

نام علمی : Physeter Macrocephalusنام انگلیسی: Sperm Whaleنام فارسی: نهنگ اسپرم
مشخصات: بزرگترين عضو زيرراسته نهنگهاي بادندان است. سر بزرگ و تقريباً چهارگوش و آروارهي پايين بسيار باريك و نوكدار است. در زير گلو دو تا ده شيار عميق وجود دارد. بالهي پشتي بسيار كوچك و گرد است. بالههاي سينهاي كوچك، پهن با انتهاي گرد هستند. رنگ كلي بدن قهوهاي تيره است. لبها سفيدند.اندازهها: طول سر و تنه 11 تا 18 متر، تعداد دندانها 20 تا 26 عدد در آروارهي پايين. آروارهي بالا فاقد دندان است. ماكزيمم وزن نر 57 تن، وزن مادهها حدوداً نصف وزن نرها است. اين اختلاف وزن در ساير نهنگها وجود ندارد.پراكندگي: در سال 1386 يك جمجمه از اين نهنگ در شرق شهر جاسك مشاهده گرديد.پراكنش جهاني: كليه اقيانوسهاعادات: معمولاً در آبهاي عميق زندگي ميكند و شيرجههاي طولاني به اعماق آب دارد. اغلب در گروههاي كوچكي كه متشكل از دو نر و چند ماده است مشاهده ميشود. معمولاً بين آبهاي گرم و آبهاي سرد مهاجرت دارد.غذا: از اسكوئيدها تغذيه ميكند.توليدمثل: معمولاً در فصل بهار جفتگيري ميكند. بعد از حدود 16 ماه يك بچه ميزايد كه حدود 4 متر طول و 1000 كيلو وزن دارد. مادهها در 13سالگي و نرها در 19سالگي بالغ ميشوند. طول عمر حدود 70 سال است.

منبع : کویر ها و بیابان های ایران