دلفین یونس

نام علمی : Grampus griseusنام انگلیسی: Risso's Dolphinنام فارسی: دلفین یونس
مشخصات: فاقد پوزهي دراز است. جلوي سر تقريباً حالت عمودي دارد. فك بالا معمولاً بدون دندان است، بالهي پشتي بلند، خميده و نوكدار، بالههاي سينهاي بلند و داسيشكل، رنگ بدن خاكستري تيره تا سياه، كه با بالارفتن سن رنگ حيوان رو به سفيدي ميگذارد ولي بالهها همچنان تيره ميمانند، بر روي پوست نيز خطوط سفيد نامنظمي وجود دارد.اندازهها: طول بدن 5/2 تا 4 متر، طول بالههاي سينهاي 60 سانتيمتر، بلندي بالهي پشتي 40 سانتيمتر، پهناي دم 76 سانتيمتر، تعداد دندانها در هر نيمه آرواره پايين 2 تا 7 عدد، آرواره بالا معمولاً فاقد دندان و يا گاهي داراي 1 تا 2 دندان است كه وجه تمايز آن با سيار دلفينها ميباشد. وزن حدود 400 كيلوگرم.پراكندگي: اين دلفين براي نخستينبار در ايران در سال 1370 توسط نگارنده در سواحل درياي عمان (10 كيلومتري شرق هورگالك واقع در نزديكي روستاي زرآباد بين بندر جاسك و بندر كُنارك) مشاهده و شناسايي شد. اين دلفين بهدليل نامشخصي مرده و در ساحل افتاده بود. بدن آن سالم ولي رنگش كاملاً سياه بود.پراكنش جهاني: اكثر آبهاي گرم و معتدل.عادات: از عادات و وضعيت توليدمثل اين دلفين اطلاع دقيقي در دست نيست. غالباً بهصورت اجتماعي زندگي ميكند و ميتواند به مدت نيمساعت زير آب باقي بماند. اغلب در آبهايي كه بيشتر از 180 متر عمق دارد، مشاهده ميشود. بسيار بازيگوش است. علاقهي زيادي به تعقيب كشتيها، موجسواري و بيرون پريدن از آب دارد. اين دلفين و دلفين بينيبطري هم در اسارت و هم در حالت طبيعي قادرند با هم جفتگيري و توليد مثل كنند ولي بچهها نازا هستند. اغلب از اسكوئيدها و يا اختاپوسها تغذيه ميكنند.

منبع : کویر ها و بیابان های ایران