دلفین معمولی پوزه دراز

نام علمی : Delphinus Capensisنام انگلیسی: Long-Beaked Common Dolphinنام فارسی: دلفین معمولی پوزه دراز
مشخصات: در گذشته اين دلفين و دلفين معمولي پوزهكوتاه را كه بهتازگي مشخص گرديد در آبهاي ايران وجود ندارد را تحت يك گونه بهنام D. Delphis ميشناختند. ولي در بررسيهاي مورفولوژيكي، ژنتيكي و خصوصيات جمجمه مشخص گرديد كه آنها دو گونهي مجزا هستند. در اين دلفين تعداد دندانها در هر طرف آروارهي بالا و پايين 47 تا 67 عدد ولي در دلفين معمولي پوزهكوتاه 41 تا 54 عدد است. ضمناً در اين دلفين دندانهاي آروارهي بالا يك تا دو جفت بيشتر از آروارهي پايين است. رنگ پشت سياه، زير شكم سفيد، پهلوها زردرنگ، بالههاي سينهاي نسبتاً پهن و به رنگ خاكستري است.اندازهها: طول بدن حدود 5/2 متر، وزن 150 كيلوگرم.پراكندگي: در ايران خليج فارس و درياي عمان.پراكنش جهاني: سواحل چين و اقيانوس هند.عادات: بهصورت اجتماعي زندگي ميكند. بسيار بازيگوش است. در موقع شنا بهطور كامل از آب بيرون ميپرد. گاهي نيز در حال موجسواري مشاهده ميشود.غذا: از ماهيان كوچك نظير ماهي ساردين و اسكوئيدها تغذيه ميكند. معمولاً در عمق 40 متري به جستوجوي غذا ميپردازد.توليدمثل: در آبهاي گرم جفتگيري ميكند. پس از 11 ماه يك بچه ميزايد. در سهسالگي به سن بلوغ ميرسند. طول عمر حدود 40 سال است.

منبع : کویر ها و بیابان های ایران