نهنگ قاتل كوتوله

نام علمی : Feresa Attenuataنام انگلیسی: Pygmy Killer Whaleنام فارسی: نهنگ قاتل كوتوله
(دلفين قاتل كوتوله)مشخصات: جثه متوسط، جلوي سر گرد، شباهت زيادي به نهنگ قاتل و نهنگ سياه دارد ولي از آن بسيار كوچكتر است. رنگ پشت سياه يا خاكستري تيره، رنگ پهلوها روشنتر است. رنگ زير چانه معمولاً سفيد است و ناحيهي سفيدي نيز اغلب در اطراف لبها و روي شكم وجود دارد. بالهي پشتي بلند و داسمانند و بالهي سينهاي مانند دلفين سياه خميده نيست.اندازهها: طول سر و تنه 87 تا 207 سانتيمتر، بالهي سينهاي 40 تا 50 سانتيمتر، بالهي پشتي 20 تا 30 سانتيمتر، پهناي دم 50 تا 66 سانتيمتر، تعداد دندانها 8 تا 12 عدد در هر طرف آروارهي بالا و 10 تا 13 عدد در هر طرف آروارهي پايين، وزن 56 تا 110 كيلوگرم (در نهنگ قاتل طول بدن به 9 متر و وزن به 5600 كيلوگرم ميرسد).پراكندگي: خليج فارس و درياي عمان.پراكنش جهاني: آبهاي گرم و معتدل اقيانوسهاي اطلس، هند و آرام و درياهاي مجاور آنها.عادات: از عادات و رفتار اين دلفين اطلاعات زيادي در دست نيست. در اسارت بسيار پرخاشگر است. از اسكوئيد، ماهي و دلفينهاي ديگر بهويژه بچههاي آنها تغذيه ميكند.

منبع : کویر ها و بیابان های ایران