صعوه ابرو سفید

نام علمی : Prunella Ocularis

نام انگلیسی: Radde's Accentor

نام فارسی: صعوه ابرو سفید
مشخصات ظاهری: این پرنده، 5/15 سانتیمتر طول دارد و پرنده ای فریبکار در کوهستان است. از نظر شکل و رفتار شبیه صعود باغی است. و با تارک و گونه های سیاه قهوه ای ، خط ابرویی پهن ، سفید و بلند، گلوی نخودی یا بی رنگ، نوار چانه ای با خال های تیره و سنه ی نخودی ساده دیده می شود. روتنه قهوه ای تیره با خط بالی نیمه واضح ، زیرتنه سفید نخودی و دم قهوه ای تیره است. پاها قرمز تیره و پهلوها اغلب خط خط است. پرنده ی جوان شبیه پرنده ی بالغ باتارک قهوه ای و خط خط ها ی تیره تر و در دو طرف گلو، پهلوها و دو طرف سینه خط خط فراوا و زیر تنه اش سفید نخودی کمرنگ است.صدا: صدای این پرنده شبیه صعوه ی باغی اما ضعیف تر، با تن های کمتر و لرزان ،شبیه «دی-دی ی – دی ی –دی ی » یا «سلی- ویت –چور-چور – تووی» شنیده می شود.زیستگاه: این پرنده د ربوته زارهای کوتاه، لابلای صخره های مرتفع 2500 تا 3000 متری به سر برده و زمستانها تا ارتفاع 1000 متری و پایین تر نیز دیده شده و لابلای بوته های متراکم آشیانه می سازد. در ایران، نیمه مهاجر و در مناطق مناسب زیستگاهی نسبتا فراوان است.حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنده درحال حاضر، نیازی به حفاظت ندارد.

منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران