بهترين روش براي تعيين سن گربهها ، توجه به دندانها آن است . بدين ترتيب كه دندانهای پيش ، مياني ، گوشه و ثنايا در حدود 4 هفتگي ظاهر ميشوند و تا 8 هفتگي تمامي ثناياهاي اوليه ظاهر ميشوند . تعويض دندانهاي پيش ، مياني ، گوشه و ثنايا هم در 6 هفتگي صورت ميگيرد . از اين سن به بعد بتدريج دندانهاي شيري جاي خود را به دندانهاي بالغ ميدهد و تعيين سن از روي تغييرات شكل و رنگ دندانهاي بالغ و توسط دامپزشک شما انجام ميگيرد .
منبع: http://animalsfa.tk/