چه کردیم کین گونه گشتیم خار؟
خرد را فکندیم این سان زکار

نبود این چنین کشور و دین ما
کجا رفت آیین دیرین ما؟


به یزدان که گر ما خرد داشتیم
کجا این سر انجام بد داشتیم