دیده بان حقوق حیوانات: نتایج یک مطالعه جدید در دانشگاه لندن نشان داد، یکی از مهاجمترین گونهها بر روی سیاره زمین که علاوه بر مصرف منابع غذایی آبی از منابع غذایی بر روی خشکی نیز استفاده میکنند، گونههایی از خرچنگها هستند.به گزارش ایسنا، گروهی از کارشناسان زیستمحیطی در این دانشگاه با مطالعه روی نوعی از خرچنگهای قرمز در دریاچه «نایواشا» در کنیا دریافتند که وقتی سطح آب در این دریاچه به میزان زیادی کاهش مییابد، خرچنگها میتوانند حتی از خشکی نیز منابع غذایی بیشتری پیدا کنند.به گزارش ساینس دیلی، دکتر جوناتان گری از کارشناسان دانشگاه لندن در این باره تشریح کرد: این گونه از خرچنگها به شکل باور نکردنی میتوانند در شرایط سخت به حیات خود ادامه دهند و از مشکلات زیستگاهی، جان سالم بدر ببرند. این خرچنگهای قرمز و مهاجم، برای بقا در شرایط متفاوت آب و هوایی فوقالعاده موفق عمل میکنند. این مطالعه در مجله پلوس وان به چاپ رسیده است