دیده بان حقوق حیوانات:عضو هیأت رئیسه فراکسیون محیطزیست و توسعهپایدار مجلس، با اشاره به مسئولیت سازمان حفاظت از محیطزیست و سازمان دامپزشکی در نگهداری و جلوگیری از شیوع بیماری حیوانات، گفت: متأسفانه در چند سال اخیر بهعلت نبود نظارت دقیق بر باغوحشها شاهد شیوع بیماری و تعطیلی چند دست از این مراکز بودهایم.

به گزارش دامپزشک “سیدمحمد ساداتابراهیمی” در گفتوگو با خانه ملت، با اشاره به اظهارات مسئولان سازمان حفاظت از محیطزیست مبنیبر استاندارد نبودن هیچ کدام از باغ وحشهای کشور، گفت: بر اساس اظهارات این مسئولان، هماکنون ۵۰ درصد از این مراکز در شرایط نامطلوب و بحرانی قرار دارند.
نماینده مردم گتوند و علیا در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بر اساس قانون نظارت بر نگهداری اصولی حیوانات در باغوحشها این مطلب یکی از تکالیف سازمان حفاظت از محیطزیست کشور است، افزود: بهطور حتم این سازمان باید در رابطه با وضعیت بحرانی باغوحشها پاسخگو باشد.
وی با اعلام اینکه هماکنون سازمان حفاظت از محیطزیست از نظر منابع مالی و انسانی با مشکل روبهرو است، یادآور شد: این موضوع موجب شده که هماکنون مسئولان باغوحشها قادر به نگهداری حیوانات بهصورت مطلوب و استاندارد نباشند.
این نماینده مجلس نهم، با تأکید بر همخوان نبودن منابع سازمان حفاظت از محیطزیست با مأموریت و اهدافش، بیان کرد: بهطور حتم باید اعتبارات این سازمان در بخش نگهداری حیوانات مورد تجدید نظر قرار گیرد.
ساداتابراهیمی با مد نظر قرار دادن مسئولیت سازمان حفاظت از محیطزیست و سازمان دامپزشکی در نگهداری و جلوگیری از شیوع بیماری حیوانات، تصریح کرد: متأسفانه در چند سال اخیر بهعلت نبود نظارت دقیق بر باغوحشها شاهد شیوع بیماری و تعطیلی چند دست از این مراکز بودهایم.
عضو هیأت رئیسه فراکسیون محیطزیست و توسعهپایدار مجلس، با اعلام اینکه هماکنون مجلس آمادگی وضع قوانین مناسب در جهت حمایت از سازمان حفاظت از محیطزیست و مراکز باغوحش را دارد، افزود: تمام سازمانها باید در جهت حل نواقص پیرامون این موضوع تلاش کنند تا شاهد انقراض نسل برخی از حیوانات در کشورمان نباشیم.
___________________________________