سهره ی صورتی

نام علمی : Rhodopechys Githaginea

نام انگلیسی: Trupeter Finch

نام فارسی: سهره ی صورتی
مشخصات ظاهری: این پرنده، 14 سانتیمتر طول دارد سر نسبتا بزرگ ، منقار ضخیم و دم نسبتا کوتاه است و از روی زمین تغذیه می کند. پرنده ی نر د رهنگام تولید مثل به واسطه ی سر خاکستری، پیشانی صورتی روشن، زیرتنه ، دمگاه و بال های صورتی شفاف و منقار نارنجی قرمز به آسانی شناخته می شود. پرنده ی نابالغ و پرنده ی ماده و پرنده ی جوان ،ل در اولی زمستان، غالبا به رنگ شنی نخودی با دم اندکی کمرنگ تر،دم و بال های سیاه خاکستری( رنگ انتهای پرهای کمرنگ تر است) و منقار زرد قهوه ای دیده می شود. رنگ پاها در همه ی سنین نارنجی گوشتی است. رنگ حلقه ی دور چشم کمرنگ است. رنگ پرو بال به جز فصل تولید مثل شبیه سهره ی مغولی با رنگ و لکه های بخصوصی روی بال ، دم، ابرو، دمگاه، منقار و پاها دیده می شود. در پرواز رنگ سفید مشخصی در بال ها و دمش دیده نمی شود.صدا: صدای این پرنده بسیار واضح و وزوز مانند شبیه « چی ی ی ی ی» یا کوتاه شبیه «چی» و یا « چیت» و در پرواز شبیه « وی چپ» شنیده می شود.زیستگاه: این پرنده در مناطق صخره ای لخت و تپه های سنگی، بیابان ها، اراضی بایر و سنگی و غالبا نزدیک به آب به سر برده و لابلای سنگ ها یا دیواره های سنگی آشیانه می سازد. در ایران، بومی و نسبتا فراوان است.حفاظت: چنین به نظر می رسد که پیش از هر گونه برنامه ریزی برای حفاظت از این پرنده باید بررسی دقیقی از وضعیت جمعیت و پراکندگی آن صورت گیرد.
منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران