سهره ی دمگاه زرد

نام علمی : Serinus Seriunus

نام انگلیسی: European Serin

نام فارسی: چرخ ریسک بزرگ
مشخصات ظاهری: این پرنده، 13 سانتیمتر طول دارد و به رنگ زرد با منقار نسبتا بزرگ دیده می شود. د رپرنده ی نر، نوار ابرویی، دمگاه صورت و سینه زرد شکم سفید یا پهلوهای راه راه تیره ودم کاملا تیره است. پرنده یماده بسیار کدر و بندرت د رپرو بالش رنگ زرد دیده می شود. همچنین، صورت با رگه رکه های خاکستری زیتونی آمیخته با رنگ زرد نخودی، دمگاه زرد ( مانند نر) و پهلوها و زیر تنه با رگه رگه های قهوه ای تیره با دو خط بالی بسیار کمرنگ دیده می شود. پرنده ی جوان دراولین زمستان شبیه والدین است. بهترین راه شناسایی این پرنده شنیدن صدای آن است. اغلب درخارج از فصل تولید مثل درگروه های کوچک دیده می شود. پروازی سریع و موجی شکل دارد.صدا: صدای این پرنده مانند صدایی است که از برخورد کلیدها در دسته کلید ایجاد می شود. در پرواز صدایی خشک شبیه «زر-ر-لی ت» دارد.زیستگاه: این پرنده در حاشیه ی جنگل ها، بیشه زارها، باغ های میوه و زمستان ها د رمناطق بازو پرچین باغ ها و کشتزارها به سر برده و روی درختان با بوته ها آشیانه می سازد. در ایران، زمستان ها د رمناطق غربی و شمالی به تعداد اندک دیده می شود.حفاظت: ابتدا باید برسی دقیقی از وضعیت جمعیت این پرنده صورت گیرد تا بر اساس آن برای حفاظتش برنامه ریزی شود.

منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران