سهره ی اواداوات (سهره ی سرخ برنجی)

نام علمی : Amandava Amandava

نام انگلیسی: Avadavat

نام فارسی: سهره ی اواداوات (سهره ی سرخ برنجی)
مشخصات ظاهری: طول این پرنده 9 سانتیمتر با دم کوتاه و منشاء آن هندوستان است. پرنده ی نر به رنگ قرمز روشن با بال های قهوه ای و خال های فراوان و ریز سفید در زیرتنه و بال هاست. پرنده ی ماده به رنگ قهوه ای مایل به تیره و زیرتنه نخودی قهوه ای و شکم زرد مایل به قرمز و دم سیاه است.صدا: صدای این پرنده آرام، مداوم گاهی بلند شبیه سهره هاست.زیستگاه: این پرنده در مناطق درختزارها و بوته ای، غالبا نزدیک مناطق مسکونی به سر می برد. احتمالا در ایران از قفس رها شده است.
منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران