سهره کوهی

نام علمی : Carduelis Flavirostris

نام انگلیسی: Twite

نام فارسی: سهره کوهی
مشخصات ظاهری: این پرنده 13 سانتیمتر طول دارد و شبیه سهره سینه سرخ است اما نوار ابرویی زرد قهوه ای یکدستی دارد. گونه ها و گوشپرها قهوه ای نخودی و گلو نخودی اخرایی بدون خط خط است. درپرنده ی بالغ دمگاه صورتی است. نژادی که در خاورمیانه دیده می شود ا زنژاد اروپایی به واسطه ی لکه های تیره ی دو طرف سینه، شکم سفیدتر و روتنه ی قهوه ای نر متمایز می شود. همچنین دمگاه صورتی رنگش فاقد رگه رگه ( تنها د رنر) است. زیر گونه ی خاکستری و در زمستان زرد است. پروازش موجی شکل و نامنظم است.صدا: صدای این پرنده تو دماغی و شبیه «تووی –ایت » و نیز صوت کوتاه «جک –جک» یا تنوعاتی که در آنها به وجود می آورد شنیده می شود.زیستگاه: این پرنده در شیب های کوهستان ها و زمستان ها در دشت و دامنه ی کوه ها به سر برده و روی زمین و در زیر پوشش گیاهی یا روی صخره ها آشیانه می سازد. در ایران، بومی و در شمال نسبتا فراوان است و زمستان ها در قسمت های شرقی دیده می شود.حفاظت: ابتدا باید بررسی دقیقی از وضعیت جمعیت و پراکندگی این پرنده صورت گیرد تا بر اساس آن برای حفاظتش برنامه ریزی شود.

منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران