سنگ چشم سرحنایی ( سنگ چشم کله سرخ)

نام علمی : Lanius Senator

نام انگلیسی: Woodchat Shrike

نام فارسی: سنگ چشم سرحنایی ( سنگ چشم کله سرخ)
مشخصات ظاهری: این پرنده ، 18 سانتیمتر طول دارد تارک و پس سر به نحو مشخصی قرمز قهوه ای (حنایی تیره) است و نوار چشمی پهن و سیاهی پیشانی را در بر گرفته و تا پایین گلو امتداد دارد . چانه، گلو، زیرتنه و زیر دم سفید مایل به نخودی و شاهپرهای دم از مرکز به طرف کنار کوچکتر شده، اما دم مستطیلی شکل و نسبتا بلند است . پرنده ی ماده که کمرنگ تر با رنگ سفید و نخودی بیشتر در قاعده ی منقار و قسمت پایین دمگاه و اندکی از پشت خاکستری تر دیده می شود. پرنده ی جوان، در اولین زمستان، شبیه سنگ چشم پشت سرخ، اما روتنه اندکی خاکستری قهوه ای است.صدا: صدای این پرنده گوناگون و سوت مانندف شبیه سنگ چشم پشت سرخ، به صورت «شاک- شاک» شنیده می شود.زیستگاه: این پرنده د رفضاهای خشک و باز، زیتون کاری ها، باغ ها، اراضی بایر و بوته زار، واحه ها و پرچین های زمین های تحت کشت به سر برده و به ندرت در جنگل های باز دیده می شود. در ایران، تابستان ها نسبتا فراوان و به صورت مهاجر عبوری در اغلب مناطق دیده می شود.حفاظت: این پرنده نیازی به برنامه ریزی ویژه ی حفاظتی ندارد.

منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران