سنگ چشم خاکستری جنوبی

نام علمی : Lanius Meridionalis

نام انگلیسی: Southern Grey Shrike

نام فارسی: سنگ چشم خاکستری جنوبی
مشخصات ظاهری: این پرنده ، 24 تا 25 سانتیمتر طول دارد و به اندازه ی سنگ چشم خاکستری است. اما با ل هایش اندکی کوتاهترند ، منقار نسبتا سنگین و پاها بلند است. با سنگ چشم خاکستری بزرگ از نظر ساختمان ظاهری و پرو بال فرق می کند. رگه های سفید روی دم کمتر و در مجموع کمی تیره تر از سنگ چشم بزرگ است. حالت سیاهی پشت چشمان دارد و سفیدی گلو و پشت در تضاد با زیرتنه می باشد. در پرنده ی جوان روتنه کمرنگ تر و قهوه ای تراز بالغین ولی زیر تنه بنفش نخودی است.صدا: بسیار شبیه سنگ چشم خاکستری بزرگ است.زیستگاه: در استپ های گرم و خشک مدیترانه و کمتر د رجنگل ها دیده می شود. ظاهرا از درختان بزرگ دوری می گزیند ولی در مناطق باز با درختان میوه و زیتون کاری و در نواحی بیابانی و بوته های پراکنده ی کوتاه در بیابان ها و واحه ها دیده می شود.حفاظت: نیاز به بررسی و تعیین وضعیت آن در ایران دارد.منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران