سلام خدمت دوستان گرامی
مطلب مورد نظر از کتاب اول هیلکو بلهر Bleher discus برگرفته شده است که شرایط شیمیایی آب جهت نگهداری دیسکس را از طریق سه پارامتر ph و دما و ضریب هدایت مورد بررسی قرار داده است.