سسک گلو سفید

نام علمی : Sylvia Communis

نام انگلیسی: Whitethroat

نام فارسی: سسک گلو سفید
مشخصات ظاهری: این پرنده، 14 سانتیمتر طول دارد. اندازه اش متوسط است. و شبیه سسک نقابدار، اما با پروبال و شاهپرهای ثانویه ی بال به رنگ بلوطی و دم بزرگتر، پاهای نارنجی و حلقه ی سفیدی در دور چشم دیده می شود. پرنده ی ماده و پرنده ی جوان، در اولین زمستان؛ فاقد رنگ خاکستری سر و دارای عنبیه ی تیره (نه نارنجی رنگ) اند.صدا: صدای این پرنده نسبتا کوتاه واغلب هنگام نمایش های جنسی، در پرواف به صورت «وت – وت – وت-» و درهنگام هشدار به صورت «چاو»شنیده می شود.زیستگاه: این پرنده در مناطق باز و بوته زار و گاهی بوته های در هم و خاردار و نقاطی که گزنه می روید، به سر برده و لابلای پوشش گیاهی آشیانه می سازد. در ایران، تابستان ها نسبتا فراوان و به صورت مهاجر در اغلب مناطق زیستگاهی مناسب دیده می شود.
منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران