سسک سینه راه راه (سسک سینه خالدار)

نام علمی : Sylvia Nisoria

نام انگلیسی: Barred Warbler

نام فارسی: سسک سینه راه راه (سسک سینه خالدار)
مشخصات ظاهری: این پرنده، 5/15 سانتیمتر طول دارد پرنده ی بالغ به رنگ خاکستری با زیر تنه ی راه راه هلالی (در پرنده ی ماده کمتر است) و عنبیه زرد رنگ است. دم نسبتا بلند؛ که هنگام نشستن آن را باز کرده و لبه ی آن را باز کرده و لبه آن به صورت آشکاری سفید است، دیده می شود. پرهای بلند دم و پرهای ثانویه ی بال به سفیدی متمایل است. پرنده ی جوان، در اولین پاییز، با چشمانی تیره، شبیه سسک باغی ، اما بزرگتر با سفیدی دم و لبه ی بال بی رنگ و اندکی رگه های تیره در زیر دم؛ دیده می شود. این رنگ آمیزی غالبا در بهار به چشم می خورد اغلب خود را لابلای بوته ها مخفی کرده و به سنگینی حرکت می کند.صدا: صدای این پرنده، شبیه سسک باغی و متنوع شبیه «ترررر» یا «چه - ار -ار-ار-ار –ار-ار» شنیده می شود.زیستگاه: این پرنده در بوته زارهای خار دار متراکم، پر چین های و درختان پراکنده با پوشش زیرین بوته ای به سر برده و لابلای بوته ها آشیانه می سازد. د رایران؛ تابستان ها اندک و به صورت مهاجر عبوری دیده می شود.حفاظت: ابتدا باید بررسی دقیقی از وضعیت پراکندگی این پرنده صوتر گیرد تا بر اساس آن، در صورت نیاز، برای حفاظتش برنامه ریزی شود.منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران