سسک سبز

نام علمی : Phylloscopus Nitidus

نام انگلیسی: Green Warbler

نام فارسی: سسک سبز
مشخصات ظاهری: این پرنده، 11 سانتیمتر طول دارد و ساختمان بدن وصدایش شبیه سسک برگی سبز، اما با سر گرد(شبیه سسک چیف چاف) است. نوار ابرویی پهن است و از قاعده ی منقار بی رنگش تا پشت گوشپرها بزرگتر دیده می شود. از سایر سسک ها و نیز سسک برگی سبز، به واسطه ی روتنه ی سبز تر و گلو و بالای سینه به رنگ زرد گوگردی، متمایز می شود. خط چشمی و گو شپرها در تضاد مشخصی با سایر قسمت های بدن قرار دارد. هنگامی که پر و بالش قدیمی است. بیشترخاکستری به نظر آمده و خط بالی نیز از بین می رود. در این حالت، تشخیص آن از سسک برگی سبز دشوار است. این سسک را گونه ی مجزایی نمی دانند و اخیرا به صورت زیر گونه ای از سسک بیدی سبز محسوب می شود.صدا: صدای این پرنده شبیه سسک برگی سبز و متنوع است و به صورت «چه – دی چه- وی چی- دی چی – دیت» خاتمه می یابد.زیستگاه: این پرنده در مناطق جنگلی برگ ریز همراه با سوزینی برگ ها و نواحی بوته زار در ارتفاع 1500 تا 2000 متری به سر برده و روی زمین آشیانه می سازد. در ایران، تابستان ها نسبتا فراوان است و به صورت مهاجر عبوری دیده می شود.حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنده در حال حاضر نیازی به حفاظت ویژه ندارد. اما بررسی دقیق پراکندگی آن ضروری است.منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران