سسک رودخانه ای

نام علمی : Locustella Fluviatilis

نام انگلیسی: River Warbler

نام فارسی: سسک رودخانه ای
مشخصات ظاهری: این پرنده، 13 سانتیمتر طول دارد و به رنگ خاکستری- قهوه ای دیده می شود. به واسطه ی سینه خالدار و خط خط، که به درستی پیدا نیست، و زیر دم خال خال با لکه ی سفیدی در انتهای پرهای مایل به قهوه ای آن ، شناخته می شود. احتمال اشتباه این پرنده با سسک خوش صدا؛ با وجود رنگ خاکستری تیره تر و خال خال های مشخص تر؛ بسیار است. در قسمت بالای سینه رگه های قهوه ای کمرنگی دیده می شود و دمش کوتاهتر و پهن تر از سسک خوش صدا ودر انتها گرد است. معمولا درقسمت پایین بوته ها به سر برده و روی زمین جست زده و اندکی دمش را بالا نگه می دارد. بهترین راه شناخت این پرنده آواز خوانی اش در هنگام مهاجرت است.صدا: صدای این پرنده، ریتم درا و شبیه « ته زه – ته زه – ته زه – ته زه – ته زه» شنیده می شود.زیستگاه: این پرنده در پوشش های علفی و متراکم و بوته زارهای فشرده نزدیک آب به سر برده و در نزدیکی آب آشیانه می سازد هب صورت عبوری د رهنگام مهاجرت و به جهت اینکه پرنده ای بسیار مخفی کار است، در ایران به ندرت دیده می شود.حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنده، در حال حاضر، نیازی به حفاظت ویژه ندارد؛ اما بررسی وضعیت و پراکندگی اش بسیار ضروری است.منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران