سسک دمگاه زیتونی شرقی

نام علمی : Phylloscopus Orientalis

نام انگلیسی: Eastern Bonelli's Warbler

نام فارسی: سسک دمگاه زیتونی شرقی
این گونه اخیرا از کونه ی سسک دمگاه زیتونی جدا شده و به صورت گونه مجرایی محسوب می شود.مشخصات ظاهری: تقریبا شبیه سسک دمگاه زیتونی است با طول بدن 12 سانتیمتر، ضروری است برای شناخت دقیق این سسک مطالعات د رخور صورت گیرد. زیرا اگرچه تفاوت ها ی آن با گونه ی دمگاه زیتونی معلوم شده ولی در منابع موجود اطلاعات دقیقی وجود ندارد.


منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران