سسک دمگاه زیتونی (سسک بونلی)

نام علمی : Phylloscopus Bonelli

نام انگلیسی: Bonelli's Warbler

نام فارسی: سسک دمگاه زیتونی (سسک بونلی)
مشخصات ظاهری: این پرنده، 12 سانتیمتر طول دارد و اندازه ی ساخت بدنش شبیه سسک بیدی و گردی سرش بیشتر است. سر وسیما خاکستری است و در تضاد با لبه ی بال، که دارای رگه رگه ی زرد است، قرار دارد. حاشیه ی بال ها و پرهای دم سبز رنگ، زیر تنه سفید ابریشمی و چشم ها بزرگ و تیره رنگ همراه با حلقه ی باریک و سفید چشمی دیده می شود. و معمولا گوشپرها و نوار ابرویی کمرنگ و نامشخص است. از نزدیک دمگاه سبزش را می توان دید احتمال اشتباه این پرنده با چیف چاف کمرنگ وجود دارد.صدا: صدای این پرنده کوتاه و شبیه سسک سبز، به صورت «تی لی لی لی لی لی لیه» شنیده می شود.زیستگاه: این پرنده به صورت عبوری و مهاجر؛ در بوته ای درختان کاج، بلوط و نیز درختان پراکنده در نواحی مرتفع تا حد درختان دیده می شود و روی زمین و زیر پوشش گیاهی با درختان آشیانه می سازد. در ایران، به طور اتفاقی و به تعداد اندک، در ایلام مشاهده می شود.حفاظت: بررسی دقیقی از وضعیت حضور این پرنده در ایران، ضروری است.منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران