سسک درختی کوچک

نام علمی : Hippolais Caligata

نام انگلیسی: Booted Warbler

نام فارسی: سسک درختی کوچک
مشخصات ظاهری: این پرنده، 5/11 سانتیمتر طول دارد و جزء کوچکترین سسک های درختی است. منقار ظریف و نسبتا کوتاه؛ پیشانی گرد و پر و بالش فاقد زمینه ی رنگی سبز است. شبیه سسک درختی زیتونیف اما بال ها کوتاهتر؛ دم به نظر بلندتر، منقار کوچکتر و انتهای نیم نوک پایین تیره است. روتنه خاکستری قهوه ای است و خط ابرویی اش تا پشت چشم امتداد دارد و از سسک زیتونی بلندتر و کمرنگ تر به نظر می آید. همچنین پاها گوشتی قهوه ای است، اغلب با جنب و جوش فراوان، زیر پوشش گیاهی دیده می شود.صدا: صدای این پرنده شبیه سسک درختی زیتونی، اما سریع تر و آهنگین تر و کیفیتش مانند سسک باغی و به صورت «تیک- تیک» شنیده می شود.زیستگاه: این پرنده در لابلای بوته ها، اراضی کشاورزی درخت دار و سایر پوشش گیاهی، باغ ها، پارک ها و پرچین ها به سر برده و درختان گزی یا جنگل های باتلاقی و سایر پوشش ها آشیانه می سازد. در ایران، تابستان ها فروان است.حفاظت: این پرنده، در حال حاضر، نیازی به حفاظت ویژه ندارد.
منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران